På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Revire Inkasso Ab 

Revire Inkasso är ett 100-procentigt inhemskt inkassobolag, som består av en mängd sakkunniga, som har specialiserat sig på den offentliga sektorns inkasso. Vi är en lämpligt stor partner för kommuner, välfärdsområden och offentligt ägda företag.  

Vi finns till för våra kunder – vi hjälper bland annat kommunerna att snabbt få in sina fordringar. Kommunen behöver medel för att vara livskraftig och erbjuda service till sina invånare.  

Bekanta er med vår verksamhetsmodell, våra värderingar och öppna tjänster nedan och stå i kontakt om vi kan hjälpa även er organisation.  

Vi bemöter människor som människor. Vi tror på en personlig kundservice vare sig det är frågan om en uppdragsgivare eller kommuninvånare som står i kontakt. Vi strävare efter ett aktivt samarbete och därför utser vi en egen ansvarsperson åt var och en av våra kunder – för snabba svar. Som en flexibel aktör kan vi snabbt reagera på förändrade situationer och utveckla vår verksamhet enligt behov. Både vår egen IT-avdelning och våra andra professionella sakkunniga står till våra kunders förfogande.

En klar och transparent verksamhetsmodell 

Öppenhet och transparens har varit medvetna val för oss. Till vårt eget, för den offentliga sektorn skräddarsydda, inkassoprogram finns en behändig Online-tjänst ansluten. Via tjänsten kan vi erbjuda våra kunder en klar överblick över skickade räkningar och deras status. Dessutom fås information om bland annat ingångna betalningsplaner.  

Våra värden styr vår verksamhet varje dag 

Hela vår verksamhet genomsyras av våra värderingar:  

  • medmänsklighet 
  • rättvisa
  • pålitlighet
  • öppenhet

Vi ser också på saker ur kommuninvånarens synvinkel 

Vår uppgift är att sköta inkassouppdragen så att det gagnar alla. Vi hjälper våra kunder att driva in sina fordringar på ett effektivt sätt – men sett ur kommuninvånarens synvinkel på ett mänskligt och ansvarsfullt sätt.  

Vi beaktar varje kommuninvånares livssituation och är flexibla samtidigt som våra avgifter är på en rimlig nivå. Vi vill förhindra att krävande ekonomiska svårigheter uppstår och vid behov erbjuder vi kommuninvånarna en väg framåt till en ekonomisk balans. Samtidigt verkar vi för att kommunen kan hålla sina serviceavgifter och sin skatteprocent på en skälig nivå.  

Vi arbetar hårt för att hitta olika åtgärder som gör det möjligt att nå bästa möjliga resultat för alla parter. Med ett milt men fast grepp. 

Tillväxt genom samarbete mellan Sarastia och Monetra 

Revire Inkasso har vuxit stadigt. Företaget grundades 2015 under namnet Taitoa Kommuninkasso Ab eftersom det fanns ett klart behov av ett inkassobolag med bakgrund i det kommunala fältet. År 2019 byttes namnet till Sarastia Kommuninkasso Ab och när Monetra Ab köpte en tredjedel av aktierna 2020 blev namnet Finlands Kommuninkasso Ab. Bolagets nuvarande namn godkändes 2023. 

Revire Inkassos styrelse 

Revire Inkassos styrelse sköter om att bolagets förvaltning och verksamhet är organiserad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen vägleder och övervakar bolagets verkställande ledning, utser och entledigar den verkställande direktören, godkänner bolagets strategiska målsättningar samt förvissar sig om att ledningsstrukturerna fungerar. Styrelsen ser även till att bolaget har godkända värderingar som efterföljs i dess verksamhet. 

Styrelsens uppgift är att främja Revire Inkassos och alla dess aktieägares intresse. Styrelsemedlemmarna representerar inte sina eventuella bakgrundsorganisationer i bolaget.  

Revire Inkassos styrelse: 

  • Anette Vaini-Antila, styrelseordförande, CFO, (Sarastia Oy) 
  • Päivi Pitkänen, styrelsens vice ordförande, av Monetrabolagen utsedd representant 
  • Anmari Brink Pacius, advokat 
  • Ville Juola, ledande jurist (Sarastia Oy) 

Whistleblowing-kanal

Whistleblowingkanalen erbjuder våra kunder, vår personal och övriga intressegrupper en konfidentiell kanal genom vilken Revire Inkasso kan bli föremål för en intern granskning på basis av misstankar om eventuellt missbruk eller verksamhet som strider mot verksamhetsprinciperna.  

Kontakta oss

Som vår kund behöver du inte fundera över huruvida kunnandet i din egen organisation räcker eller om saker går rätt. När du får hela vårt kunnande till ditt förfogande framskrider saker och ting smidigt.