På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Whistleblowing-kanal 

Whistleblowingkanal för våra kunder, vår personal och andra intressegrupper.  

För Revire är det viktigt att utveckla en god förvaltning och ansvarstagande. En nästan självklar del av Corporate Governance-förfarandet är följande av EU- och nationell lagstiftning samt rapportering av eventuella avvikelser. 

En meddelandekanal som befrämjar denna skyldighet erbjuder våra kunder, vår personal och övriga intressegrupper en konfidentiell kanal genom vilken Revire Inkasso kan bli föremål för en intern granskning på basis av misstankar om eventuellt missbruk eller verksamhet som strider mot verksamhetsprinciperna 

De misstänkta överträdelserna kan vara allvarliga lagbrott eller övriga allvarliga överträdelser av de instruktioner som styr Revire Inkassos verksamhet och som kan ha negativa följder för Revire Inkasso, dess kunder eller samarbetsparter. Dylika kan vara mottagande av gåva eller gästfrihet vilka inte fyller bestämmelserna, avslöjande av kundinformation för utomstående utan giltig orsak eller jävssituationer i beslutsfattandet.  

Meddelandekanalen är uppbyggd så att alla meddelanden skickas anonymt varför avsändaren inte kan identifieras. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt med skydd för alla parters integritet.  

I samband med behandling av personuppgifter efterföljs skyldigheterna enligt personuppgiftslagen (523/1999). 

Vänligen beakta att kanalen inte är avsedd för kundfeedback gällande bolagets tjänster.