Reviren asiakaspalvelun aukioloajat kesällä.  Lue lisää

Turun kaupungin ja Suomen Kuntaperinnän inhimillinen ja yhdenvertainen perintä toi lisätuloja Turun kassaan 2,5 milj.

Perintään panostaminen, sen keskittäminen ja kumppanuus Suomen Kuntaperinnän (ent. Sarastia Kunteperintä) kanssa ovat olleet Turun kaupungille kannattava ratkaisu. Perinnän onnistumisprosentti kasvoi lähes 30 % ja perintätulos nousi lähes 50 %. Saatavat kotiutuvat huomattavasti aiempaa nopeammin, mikä on kohentanut kaupungin maksukykyä. Lisääntyneet perintätulot voidaan käyttää kaupungin asukkaiden parempaan palveluun.

Rahan rinnalla Turussa iloitaan asiakaskokemuksen parantumisesta. Perintäpalvelujen koetaan olevan ammattimaisesti asiantuntijoiden hoitamia, kaikki tarvittava tieto saadaan yhdeltä ihmiseltä, perintäkulut ovat mahdollisimman pienet ja tilapäiset maksukyvyn heikentymiset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Turun kaupungin pitkä uudistamisen tie johti onnistumiseen

Ihan hetkessä hyviin perintätuloksiin ja ihmistä ymmärtävään perintäkulttuuriin ei päästy. Turun kaupunki ulkoisti perinnän noin 10 vuotta sitten ja lopputuloksena oli heikko perintätulos sekä epäselvät ja sekalaiset toimintamallit ja vastuut. Muutokseen päästiin kiinni vuonna 2016, kun perintäprosessia lähdettiin uudistamaan. Onnistumisessa tärkeää oli oma ja kumppanin sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja valmius oppia toisilta.

Einiö kertoo, että uudistuksen aluksi päätettiin hypätä ensin askel taaksepäin. Esiin kaivettiin aiemmassa ulkoistamisprojektissa epäonnistumisen syyt. Nykytilasta tehtiin täsmällinen kartoitus prosessinkuvausten kanssa. Sitten hahmotettiin tavoitetila sekä prosessien kuntoon laittamisen ja uudistusten tärkeysjärjestys. Korjauslistaan saatiin kaikkiaan 49 toimenpidettä. Uusi, keskitetty perintämalli otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa, kumppanina Suomen Kuntaperintä.

Miten perinnän parantamisessa onnistuttiin?

Toiminnan selkeät raamit, määritellyt prosessit ja vastuunjako sekä uudistukset toimivallassa ja päätösten tekemisessä ovat sujuvoittaneet perintää huomattavasti. Uusi tapa on mahdollistanut inhimillisemmät ja yhdenvertaisemmat kohtaamiset.

Turussa on ymmärretty, että kaikkia saatavia ei voida periä samalla tavoin. Eroja eri laskutusryhmien välillä on ja tavoitteena on huomioida aina myös ihmisten elämäntilanne. Esimerkiksi maksusuunnitelmia tehdään aiempaa joustavammin, hyvin tuloksin. Tärkein maksuhalukkuutta lisäävä tekijä on kuitenkin perintäpalvelun parempi saavutettavuus ja asioiden ketterä hoitaminen yhden yhteyshenkilön kanssa.

Nappaa Turun kaupungin ja Suomen Kuntaperinnän vinkit perinnässä paremmin onnistumiseen ja toiminnan uudistamiseen:

  1. määritelkää, mitä tarvitaan ja halutaan
  2. tehkää kattavat kuvaukset nykytilasta ja -prosesseista
  3. selkeä yhteinen tahtotila ja tavoitteet
  4. sopikaa vastuunjako: kuka päättää ja mistä
  5. sopikaa, kenellä on kokonaisvastuu
  6. motivoikaa, osallistakaa, tehkää yhteistyötä
  7. kouluttakaa, vuorovaikuttakaa ja viestikää aktiivisesti
  8. sopikaa seurantatavat ja onnistumisen mittarit
  9. oppikaa yhdessä palautteesta jakamalla sitä toisillenne: jatkuvan kehittämisen malli